Privatlivspolitik

Teglgårdshaven behandler en række personoplysninger om dig, når du besøger Teglgårdshavens hjemmeside.

Dataansvar

Teglgårdshave ApS, Amaliegade 15, 2. 1256 København K, CVR-nr. 38358928 (“Udlejer”, “vi”, “os”, “vores”), er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om vores kunder.

Du finder vores kontaktoplysninger nederst i afsnittet “Kontaktoplysninger”.

Formål med og retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

Vores behandling af persondata sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger, herunder databeskyttelsesloven. Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Opskrivning til bolig via kontaktformular

I det følgende kan du læse om behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med opskrivning til bolig via kontaktformular

Formål: Opskrivning
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er, at Udlejer kan tilføje dig til og administrere din opskrivning til en bolig i Granskoven.

I denne forbindelse behandles de oplysninger, du har givet ved din opskrivning, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer og eventuelle boligpræferencer.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for senere at kunne administrere et potentielt lejerforhold.

Formål: Udsendelse af beskeder
Udlejer kan behandle dine kontaktoplysninger med henblik på at kunne udsende relevante beskeder og/eller orientere dig om andre praktiske forhold.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Udlejer forfølger sin legitime interesse i at kunne kommunikere med dig, herunder orientere dig om relevante forhold, som har betydning for din tildeling af en bolig.

Administration af lejeforholdet

Når du har fået anvist en bolig, behandler Udlejer en række personoplysninger om dig. I det følgende kan du læse mere om behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med den løbende administration af dit lejeforhold.

Formål: Udlejning
Når du har fået anvist en bolig registrerer Udlejer en række oplysninger om dig, de stammer som udgangspunkt fra dig selv; herunder navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Behandlingen sker for at kunne udarbejde din lejekontrakt.

Udlejer behandler endvidere dit navn og din adresse med henblik på at tilmelde dig det relevante forsyningsselskab, til brug for levering af el, vand, varme mv.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for at kunne indgå (herunder udarbejde og træffe forudgående foranstaltninger til at kunne indgå) lejekontrakten mellem dig og Udlejer.

Formål: Løbende administration
Udlejer behandler dine kontaktoplysninger samt bank-/kontooplysninger med henblik på at kunne varetage den løbende administration af dit lejeforhold, herunder opkræve depositum/husleje, udføre reparationer og forbedringer af lejemålet mv.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde lejekontrakten mellem dig og Udlejer.

Formål: Fraflytning
I forbindelse med opsigelsen af et lejemål registreres relevante oplysninger om baggrunden for opsigelsen og/eller fraflytningen. Dette sker bl.a., så Udlejer kan dokumentere baggrunden for opsigelsen og/eller fraflytningen. Udlejer kan også behandle fortrolige oplysninger (om fx økonomiske forhold) og følsomme oplysninger (om fx strafbare forhold) i forbindelse med situationer, hvor lejeaftalen hæves.

Retsgrundlaget for behandling af de almindelige personoplysninger (herunder oplysninger om økonomiske forhold) ved fraflytning mv. er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Udlejer forfølger sin legitime interesse i at kunne hæve lejeaftalen og bringe lejeforholdet til ophør.

Skulle der være tale om oplysninger om strafbare forhold kan disse bl.a. behandles iht. databeskyttelseslovens § 8 samt reglerne i lejelovens kapitel 14.

Brug af Teglgårdshavens hjemmeside

Formål: Kontaktoplysninger
Hvis du kontakter Udlejer (fx via kontaktformularen på hjemmesiden) vil din henvendelse indeholde personoplysninger, såsom dine kontaktoplysninger eller andre personoplysninger, som du måtte give i henvendelsen. Udlejer behandler oplysningerne for bl.a. at kunne håndtere og besvare din henvendelse og for at kunne kommunikere med dig.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Udlejer forfølger sin legitime interesse i at kunne besvare din henvendelse og i øvrigt kommunikere med dig.

Formål: Markedsføring
Når du accepterer at modtage elektroniske nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale, indsamler vi dine kontaktoplysninger (navn og e-mailadresse), samt oplysninger om din by/dit land. Formålet med behandlingen er at kunne sende dig relevante nyhedsmails og tilbud, samt invitere dig til relevante events mv. Retsgrundlaget for behandlingen er det samtykke du har givet i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10 og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Formål: Cookies
Når du besøger Teglgårdshavens hjemmeside, registrerer Udlejer via cookies oplysninger om dine besøg, herunder fx IP-adresse, browsertype, besøgstidspunktet, de hjemmesider der linkes fra, de hjemmesider der besøges, de features der anvendes, samt det indhold der besøges. Disse oplysninger kan i nogle tilfælde omfatte personoplysninger. Oplysningerne registreres for at kunne tilbyde en sikker, stabil og kundevenlig brugeroplevelse på hjemmesiden samt føre statistik over hjemmesidens besøgende, og – i visse tilfælde – målrette markedsføring, baseret på brugerens adfærd.

Retsgrundlaget for behandlingen er cookiebekendtgørelsens § 3, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (for nødvendige funktionalitetscookies), idet Udlejer forfølger sin legitime interesse i at kunne opretholde funktionaliteten og sikkerheden af hjemmesiden, og cookiebekendtgørelsens § 4, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (for øvrige cookies).

Du kan læse mere om Udlejers brug af cookies i den særskilte cookiepolitik, som er tilgængelig her.

Modtagere eller kategorier af modtagere mv.

Dine personoplysninger videregives i en række situationer til forskellige eksterne parter, herunder

  • Relevante forsyningsselskaber samt eksterne samarbejdspartnere, der fx står for fremvisning og udlejning af Teglgårdshavens boliger.
  • Ejendomsadministrator
  • Oplysninger fra klagesager (fx husordensklager) kan videregives til boligretten, der bl.a. kan tage stilling til, om opsigelsen af et lejemål er berettiget.
  • Endelig kan dine personoplysninger videregives til andre eksterne parter til brug for konkret rådgivning i sager, mv.

Overførsel til tredjelande

I forbindelse med overladelse af personoplysninger til Udlejers leverandører, kan der ske overførsel af dine personoplysninger til USA. Overførslerne sker på grundlag af EU-US Privacy Shield-ordningen, som sikrer, at modtagerne af personoplysningerne opretholder et beskyttelsesniveau, som EU-Kommissionen har vurderet at være tilstrækkeligt.

Opbevaring af dine personoplysninger

Formål: Opskrivning til bolig via kontaktformular
Oplysningerne opbevares som udgangspunkt i 12 måneder efter du har opskrevet dig til bolig via kontaktformular, medmindre perioden forlænges efter aftale med dig.

Hvis du får tildelt en bolig, gemmes oplysningerne sammen med de øvrige oplysninger, som behandles i forbindelse med administrationen af dit lejeforhold (se nedenfor).

Formål: Administration af lejeforholdet
Oplysningerne vil almindeligvis blive slettet 3 år efter udgangen af det regnskabsår, hvor lejemålet er ophørt, medmindre konkrete årsager nødvendiggør opbevaring i en længere periode (fx tvister eller klagesager).

Udlejer er iht. bogføringslovens regler forpligtet til at bevare visse oplysninger (fx dokumentation for huslejebetalinger) i minimum 5 år efter udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne relaterer sig til.

Formål: Brug af Teglgårdshavens hjemmeside
Kontaktoplysninger: Personoplysninger, som indgår i den almindelige korrespondance, slettes som udgangspunkt senest 3 måneder efter din seneste henvendelse er afsluttet/færdigbehandlet.

Markedsføring: Personoplysninger opbevares som udgangspunkt så længe Udlejer anvender det samtykke, du har givet til at modtage markedsføringsmateriale, og indtil 2 år efter vores seneste anvendelse af samtykket.

Cookies: Personoplysninger i forbindelse med brug af cookies, slettes som udgangspunkt, når cookien slettes fra din enhed, og levetiden afhænger således af den konkrete cookie. Du kan læse mere om de forskellige cookies, herunder levetiden samt mulighederne for deaktivering mv., i den særskilte cookiepolitik. Den er tilgængelig her.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du har givet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte Udlejer på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor i afsnittet “Kontaktoplysninger”.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke, op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Udlejer. Du kan læse mere om de enkelte rettigheder nedenfor.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må den dataansvarlige fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt få overført oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klagemuligheder

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger

Teglgårdshave ApS
Amaliegade 15, 2.
1256 København K
E-mail: info@sf-management.dk
Telefon: +45 31107637

Menu